Gazdaságföldrajz

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

Kutatási terv – A munka fogalma a magyar gazdaságföldrajzban és területi politikában

Ezt a blogot a Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj keretében készítettem, így elsőként a kutatási tervemet teszem közzé. Így egyrészt a kutatásom átláthatóságát és nyilvánosságát szeretném biztosítani (továbbá bármilyen észrevételt szívesen veszek!), valamint a későbbi ösztöndíjkiírásokban pályázóknak is segíthetek azzal, hogy láthatnak egy nyertes kutatási tervet.

Bevezetés

A földtudományok részeként a természet- és társadalomföldrajzra tagolódó földrajztudományban az utóbbi években megerősödtek azok a kutatások, amelyek a diszciplína múltját és jelenét az adott kor társadalmi kontextusába helyezve értelmezik (pl. Timár 2003; Czirfusz 2011; Győri és Gyuris 2012; Gyuris és Győri 2013; Jankó 2013). Ezek a tanulmányok tudománytörténeti és tudományelméleti jelentőségük mellett egyértelműen segítik annak megértését, hogy napjaink Magyarországán miért és hogyan formálódnak környezet-, társadalom- és gazdaságpolitikák. A munka fogalma a magyar gazdaságföldrajzban és területi politikában című posztdoktori kutatásom ehhez a vizsgálati irányhoz kapcsolódik. Indokoltságát egyrészt az a felismerés adja, hogy a szocialista és a kapitalista Magyarországon a munka fogalma olyan alapkoncepció, amelynek segítségével a gazdaságföldrajz kutatói, a területi tervezők és a területi folyamatokat alakító szakpolitikák leírják az aktuális folyamatokat és javaslatokat tesznek e folyamatok jövőbeli formálására. A munkaalapú társadalom politikai diskurzusokban reneszánszát élő felfogása (Drahokoupil 2007; Peck és Theodore 2010) vagy az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai kihívásai (pl. a fiatalok növekvő munkanélkülisége) pedig újabb jelentőségét adják a téma kutatásának.

Doktori értekezésem a foglalkozási átrétegződés gondolatán keresztül értelmezte a magyar társadalom-földrajzi hagyomány felfogását a gazdaságról, a gazdasági folyamatok térbeliségéről. Ekkor fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy érdemes volna szisztematikusan áttekinteni, hogyan gondolkoztak a hazai gazdaságföldrajzosok és területi tervezők, a területi politika formálói a munka fogalmáról 1945 után, hogyan illesztették ezt be a dogmatikus marxizmus-leninizmus-sztálinizmus elméleti keretébe, később az új gazdasági mechanizmus, 1990 után pedig a piacgazdasági átmenet gondolatkörébe.

Célkitűzés

A kutatási program célja, hogy alapkutatási jelleggel feltárja a hazai gazdaságföldrajz és a területi politika viszonyát a munka fogalmához. Ezáltal jelentős eredményekkel járul hozzá a természettudományok területén a magyar földrajztudomány múltjának és jelenének megértéséhez, valamint a területi politikák alakulásának és alakításának feltárásához, mindezt a nemzetközi gazdaságföldrajzi kutatások főáramának elméleti megközelítésében és módszertanával. A kutatás újdonsága, hogy figyelembe veszi azokat a társadalmi kontextusokat, hatalmi mezőket és gazdasági rendszereket is, amelyekben a gazdaságföldrajzi és területpolitikai felfogások formálódnak, így a következtetések a gazdaságpolitikák jövőbeli formálásában is hasznosíthatók. A kutatás konkrétabb részcéljai a következők:

A vezető magyar földrajzi és területi tervezési folyóiratok (pl. Földrajzi Közlemények, Földrajzi Értesítő, Tervgazdasági Közlemények, Területi Statisztika) 1945 utáni számainak szisztematikus feldolgozásával azonosítani a munka fogalmának és megjelenési formáinak évtizedes átalakulását a területi kutatásokban és területi politikában.

A Lechner Lajos Tudásközpontban elérhető és más archív források (pl. az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának dokumentumai, munkaerő-piaci politikák dokumentumai) segítségével feltárni azt a hatalmi mezőt, amely a munka fogalmának lehetséges felfogásait meghatározta a területi kutatásokban és a területi politikákban 1945-től napjainkig.

A kutatási eredmények révén a magyarországi posztszocialista neoliberalizmus globális beágyazottságának jobb megértése, rámutatni a munka világában a neoliberalizmus átható mivoltára (munkanélküliség, workfare, prekariátus, a munkásosztály esetleges eltűnése stb.) (vö. pl. Wacquant 2012).

A kutatási eredmények változatos formában, különböző társadalmi csoportok számára elérhető bemutatása (lásd részletesen az ütemtervben). Ezen keresztül a munka világából kirekesztett társadalmi csoportok visszahelyezése a társadalmi diskurzusokba (vö. Gibson-Graham 2006).

Ütemterv

1. negyedév (2013. december 1. – 2014. február 28.)

Az első negyedévben a tevékenységet a másodlagos szakirodalom feltárásával kezdem, azaz alapvető szakirodalmakat tekintek át a munka szerepéről a szocialista és kapitalista rendszerek megkonstruálásában – különös tekintettel a munkafogalomra a marxi elméletben (vö. Green 1988; Williams 1998; Brown 2008; a gazdaságföldrajzban lásd Sheppard et al. 1990), a nyugatos/nyugati közgazdászok szerepére a kelet-közép-európai új gazdasági mechanizmusban (Eyal 2000) és a rendszerváltás után (Bockman és Eyal 2002), valamint a területi politika, a területi tervezés és a területi statisztika viszonyulására a munka fogalmához. Ebben a negyedévben elindítom a kutatási blogot és előkészítem a 2014 tavaszi félévében tartandó egyetemi előadást.

2. negyedév (2014. március 1. – 2014. május 31.)

Ebben a negyedévben szisztematikusan feldolgozom a gazdaságföldrajzi és területpolitikai szakirodalmat, a munka világára összpontosítva. Így többek között a következő folyóiratok 1945 utáni számait dolgozom fel: Földrajzi Értesítő, Földrajzi Közlemények, Területi Statisztika, Tervgazdasági Közlemények, Tervgazdasági Fórum. Alapvetően a domináns diskurzusok és viták megértésére összpontosítok, módszerként a dokumentumelemzést használva. A kutatást kiegészítem az Akadémiai Levéltárban a korszak tudományos minősítési anyagainak áttekintésével (vö. Czirfusz 2010). Közlésre benyújtom egy folyóiratcikk kéziratát. Ebben a negyedévben tartom meg az Általános gazdasági földrajz II. féléves kurzust a Miskolci Egyetemen, amelyben a kutatás eredményei is hasznosulnak. Folyamatosan frissítem a kutatási blogot.

3. negyedév (2014. június 1. – 2014. augusztus 31.)

A harmadik negyedévben a munka világa gazdaságföldrajzi és területpolitikai kontextusának feltárásához kutatást végzek a Lechner Lajos Tudásközpont Dokumentációs Központjában, amely többek között az 1945 után a VÁTI-ban készült terveket, kutatási anyagokat őrzi. Emellett áttekintem a rendszerváltás utáni munkaerő-piaci politikákban a térbeliség megjelenését (és nem megjelenését). A feldolgozás során a policy mobilities-kutatások elméleti álláspontját és módszertanát használom (Peck és Theodore 2012). Előkészítem a 4. negyedévben tartandó egyetemi előadást, véglegesítem egy folyóiratcikk és egy könyvfejezet kéziratát, amelyeket közlésre is benyújtok. Előadást tartok egy tudományos konferencián. Folyamatosan frissítem a kutatási blogot.

4. negyedév (2014. szeptember 1. – 2014. november 30.)

Ebben a félévben elsősorban a kutatás eredményeit disszeminálom. Megtartom az Általános gazdasági földrajz I. féléves kurzust a Miskolci Egyetemen, elkészítem az oktatási segédanyagot a tantárgyhoz. Előadást tartok egy tudományos konferencián. Folyamatosan frissítem a kutatási blogot. Publikálásra előkészítek egy angol nyelvű tanulmányt.

Összegzés

A kutatás legfontosabb általános eredménye, hogy a munka világának térbeliségéről folyó vitákat, gondolatokat elhelyezi abban a kelet-európai tudományos diskurzusban, amely a munka világának jelentőségére hívja fel a figyelmet a szocialista és a kapitalista rendszerekben (pl. Kocka 2001; Ulicska 2001; Unkovski-Korica 2011; Valiavicharska 2013). Ezeknek a kutatásoknak a fő alapálláspontja, hogy a nyugat-európai kapitalista gazdaságokat nem követendő, fetisizált rendszerekként fogja fel, hanem a kelet-európai valóságokat a globalizálódó gazdaságok hatalmi viszonyrendszereibe ágyazza be, egyúttal rámutat a szocializmusok és kapitalizmusok sokféleségére. Így e posztdoktori kutatás eredményei olyan nemzeti kiválóságot alapoznak meg a munka világának földrajzi szempontú vizsgálatával, mely nemzet(gazdaság)i jelentősége mellett hozzájárul a nemzetközi kiválóság továbbépítéséhez, a kritikai elméleten (vö. Jelinek et al. 2013) alapuló területi kutatások kibontakozásához. A kutatás szorosan kapcsolódik a kelet-európai társadalmi pozíciókat megérteni kívánó, fiatal kutatók által alapított Helyzet Műhely programjához is (amely csoportnak magam is tagja vagyok).

A konkrétabb, mérhető eredmények a pályázati anyagban megfogalmazott vállalásokkal összhangban a következők:

A Miskolci Egyetem Társadalomföldrajz Intézeti Tanszékén két (félévente egy) féléves előadást tartok Általános gazdasági földrajz I–II. címmel, amelyben hangsúlyosan szerepel a munka világának földrajzi vizsgálata is. A mintatantervben szereplő kurzusok jól kiegészítik a tanszék erős társadalomföldrajzi-szociálgeográfiai profilját. Ezek a tantárgyak, amelyek a földrajz tanár és a geográfus szakos hallgatók számára szólnak, kis részben épülnek az Eötvös József Collegiumban 2012-ben megtartott A munka földrajzai című kurzusomra.

A posztdoktori kutatás során, annak témájában oktatási segédanyagot készítek, amely gazdaságföldrajzi előadásokon és szemináriumokon használható a magyar nyelven oktató egyetemeken és főiskolákon (többek között az Általános gazdasági földrajz I–II. tantárgyhoz).

Igény szerint egyéni tutori tevékenységet végzek a Miskolci Egyetem Társadalomföldrajz Intézeti Tanszékén, gazdaságföldrajzi témákban.

Létrehozok egy kutatási blogot a kutatás eredményeinek széles körű megismertetésére, ennek tartalmát legalább kéthetente frissítem, illetve felhasználom az előbb említett szemináriumok megtartásához.

A kutatás eredményeiből két magyar nyelvű folyóiratcikket (lehetséges folyóiratok pl.: Földrajzi Közlemények, Területi Statisztika) és egy könyvfejezetet jelentetek meg. Előkészítem egy angol nyelvű folyóiratcikk kéziratát (ennek megjelenése a külföldi folyóiratok hosszabb megjelenési ideje miatt nem valószínűsíthető a kutatás egy éve alatt).

Hazai vagy (a lehetőségektől függően) külföldi konferenciákon két, elméleti jellegű szakmai tudományos előadást tartok a kutatás eredményeiből (pl. Magyar Földrajzi Konferencia 2014). Szándékaim szerint további, a kutatási témához kapcsolódó konferenciákon is részt veszek a hallgatóság soraiban, amelyekről beszámolok a kutatási blogon.

Továbbra is részt veszek a Tér és Társadalom folyóirat szerkesztésében, ahol a gazdaságföldrajzi tanulmányokra különös figyelmet fordítok.

Az Eötvös József Collegium Földrajz- Föld- és Környezettudományi Műhelyének oktatója maradok, ahol a kutatáshoz kapcsolódó eredmények disszeminálásában is közreműködök, elsősorban egyéni tutoráláson keresztül (OTDK-felkészülés segítése stb.).

Mivel fontosnak tartom a tudománynépszerűsítést, a KIH által szervezett rendezvényeken vállalok szakmai és ismeretterjesztő tevékenységet.

A kutatás összességében, mivel a gazdasági folyamatokra irányul, kiválóan kiegészíti a befogadó Társadalomföldrajzi Intézeti Tanszék profilját a Miskolci Egyetemen, amelynek munkatársai alapvetően a társadalmi problémák (pl. etnikai földrajz, migráció) vizsgálatával foglalkoznak. Így a posztdoktori pályázat sikere pozitív szinergiákhoz vezet a tanszék, tágabb értelemben pedig a földtudományi kutatás és oktatás területén.

Irodalomjegyzék

Bockman, J. és Eyal, G., 2002. Eastern Europe as a Laboratory for Economic Knowledge: The Transnational Roots of Neoliberalism. American Journal of Sociology, 108(2), 310–352.

Brown, A., 2008. A materialist development of some recent contributions to the labour theory of value. Cambridge Journal of Economics, 32(1), 125–146.

Czirfusz M., 2011. A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban. PhD-értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

Czirfusz M., 2010. A földrajztudományi mező működése a hatvanas évek két kandidátusi védése alapján. In: Bajmócy P. és Józsa K., szerk. Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. Szeged, Magyarország, 2010.04.01–2010.04.02. Szeged: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, CD–kiadvány, 13 oldal.

Drahokoupil, J., 2007. Analysing the capitalist state in post-socialism: Towards the porterian workfare postnational regime. International Journal of Urban and Regional Research, 31(2), 401–424.

Eyal, G., 2000. Anti-politics and the spirit of capitalism: Dissidents, monetarists, and the Czech transition to capitalism. Theory and Society, 29(1), 49–92.

Gibson-Graham, J.K., 2006. A postcapitalist politics, Minneapolis–London: University of Minnesota Press.

Green, F., 1988. Neoclassical and Marxian Conceptions of Production. Cambridge Journal of Economics, 12(3), 299–312.

Győri, R. és Gyuris, F., 2012. The Sovietisation of Hungarian Geography, 1945–1960. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 154, 107–128.

Gyuris, F. és Győri, R., 2013. Sovietized science at the service of „socialist national economy” : the example of Hungarian geography, 1945-1960. Berichte / Deutsche Akademie für Landeskunde, 87, 7–24.

Jankó F., 2013. Elfeledett viták az alföldi erdősítés és vízrendezés éghajlati hatásairól. Földrajzi Közlemények, 137(1), 51–63.

Jelinek Cs., Bodnár J., Czirfusz M. és Gyimesi Z., szerk., 2013. Kritikai városkutatás, Budapest: L’Harmattan. (megjelenés alatt)

Kocka, J., 2001. Az európai történelem egyik problémája : a munka. Korall: társadalomtörténeti folyóirat, (5–6), 5–17.

Peck, J. és Theodore, N., 2012. Follow the policy: a distended case approach. Environment and Planning A, 44(1), 21–30.

Peck, J. és Theodore, N., 2010. Recombinant workfare, across the Americas: Transnationalizing “fast” social policy. Geoforum, 41(2), 195–208.

Sheppard, E.S., Barnes, T.J. és Pavlik, C., 1990. The capitalist space economy: geographical analysis after Ricardo, Marx, and Sraffa, London, Boston: Unwin Hyman.

Timár, J., 2003. Lessons from postsocialism: “What’s left for emerging critical geography to do in Hungary?”. Antipode, 35(1), 24–33.

Ulicska L., 2001. A munkanélküliség feltalálása Magyarországon : a munkanélküliség fogalmának recepciója a magyar társadalomban. Korall: társadalomtörténeti folyóirat, (5–6), 37–48.

Unkovski-Korica, V., 2011. Workers’ self-management in the „Yugoslav road to socialism” : market, mobilisation and political conflict 1948–1962. PhD értekezés, London School of Economics and Political Science. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.551355 [Letöltés: 2013. augusztus 6.].

Valiavicharska, Z., 2013. Unsettling the Hegemony of Liberal Historiography: Marxist Humanisms from the Bulgarian 1970s. Előadás a From (Post)Socialism to (Neo)liberalism című konferencián. Szófia, Bulgária, 2013. július 23.

Wacquant, L., 2012. Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism. Social Anthropology, 20(1), 66–79.

Williams, M., 1998. Money and labour-power: Marx after Hegel, or Smith plus Sraffa? Cambridge Journal of Economics, 22(2), 187–198.

Budapest, 2013. augusztus 14.

Kép forrása: wikimedia commons

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Alapinformációk

This entry was posted on 2014. 01. 02. by and tagged , , .

Navigáció

Egyenlőtlen fejlődés és a munka világa Magyarországon

Az NKFIH PD 120798 számú kutatás honlapja

Grand Challenge

Fashion ethics after the Rana Plaza factory collapse (Exeter Guildhall, 2-6 June 2014)

geographydirections.wordpress.com/

The latest from the Royal Geographical Society (with IBG) publications

De Budapest à Casablanca

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

AESOP Young Academics

The blog of the Young Academics of the Association of the European Schools of Planning

cities@manchester

This blog is no longer updated

Város // Kritika

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

HELYZET MŰHELY

Társadalomtudományi műhely kelet-európai pozíciókról

Hírek az intranet oldalra.

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

GlobalHigherEd

Surveying the Construction of Global Knowledge/Spaces for the 'Knowledge Economy'

Work in Progress

Andrew Leyshon

worklabour

Just another WordPress.com site

Nik Heynen

Department of Geography, University of Georgia

Material geographies series

Workshop No.3, Exeter University, March 13 2009

Tér és Társadalom

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

Antipode Online

Celebrating 50 years of publishing a Radical Journal of Geography, 1969-2019

Progressive Geographies

Thinking about place and power - a site written and curated by Stuart Elden

Magyar Kritikai Geográfusok Fóruma

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

%d blogger ezt szereti: