Gazdaságföldrajz

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

Indul a félév Miskolcon – Általános gazdaságföldrajz I.

Ebben a félévben az Általános gazdaságföldrajz II. tantárgy tavaszi oktatása után az Általános gazdaságföldrajz I. előadást tartom másodéves Földrajz alapszakos hallgatóknak. A félév első részében megismerkedünk a gazdaságföldrajz történetével, alapfogalmaival. Ezt a globalizáció történetét földrajzi szemszögből elemző órák követik. Végül a gazdaságföldrajz rokon tudományokhoz való kapcsolatait nézzük végig. A részletes tematika alább olvasható.

Általános gazdaságföldrajz I. előadás

2014/2015. őszi félév
Szerda 12–14, 314. terem

 

A tantárgy célkitűzései

A tantárgy célja, hogy bevezető áttekintést nyújtson a kortárs nyugati gazdaságföldrajz szemléletmódjáról, kutatási kérdéseiről, rokon tudományairól, valamint a gazdasági globalizáció térfolyamatairól. Bemutatja, hogy napjaink gazdaságföldrajza eltávolodott a „Mi hol van?” és a „Mit hol termelnek?” kérdésétől, és hogy a gazdaságföldrajz segítségével megérthető és megváltoztatható a gazdasági folyamatok térbelisége. A tantárgy a geoinformatikai kutatói szakirány záróvizsgatételeihez szükséges ismeretanyagot is átad, a tanár szakos hallgatók számára pedig a globális gazdaság szélesebb körű megértéséhez járul hozzá.

Tematika

szept. 10.: A gazdaságföldrajz története Magyarországon és külföldön

szept. 17.: A gazdaság mint a gazdaságföldrajz alapfogalma
szept. 24.: A tér, a hely és a lépték mint a gazdaságföldrajz alapfogalmai
okt. 1.: A világgazdaság globalizálódása I.: A globális gazdaság előzményei
okt. 8.: A világgazdaság globalizálódása II.: A globális gazdaság
okt. 15.: A világgazdaság globalizálódása III.: Centrumok és perifériák a világgazdaságban
okt. 22.: Földrajz és közgazdaságtan I.: telephelyelméletek, új gazdaságföldrajz
okt. 29.: Gazdaságszociológia, gazdaságantropológia és gazdaságföldrajz
nov. 5.: Földrajz és közgazdaságtan II.: heterodox közgazdaságtan, evolúciós gazdaságföldrajz
nov. 12.: Világrendszer-elméletek
nov. 19.: Kapitalizmusváltozatok és változatos kapitalizmus
nov. 26.: Gazdaságföldrajz és posztkolonializmus
dec. 3.: Természet és gazdaság: a természet áruvá válása
dec. 10.: Ellenállás: A gazdaság alternatív olvasatai a társadalmi mozgalmakban

Kötelező irodalom

Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár). 40–56., 87–157., 172–198. oldalak; a tematikában elfoglalt helyüket lásd lejjebb.

Órai PowerPoint-bemutatók, órai jegyzetek. (Valamennyi részhez)

Ajánlott irodalom (a kötelező irodalmat * jelöli)

Általános irodalom

Bernek Á. (2002) (szerk.): A globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Czirfusz M. (2014, előkészületben): Általános gazdaságföldrajzi gyakorlatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc

Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár).

Coe, N., Kelly, P., Yeung, H. W. C. (2007): Economic geography: a contemporary introduction. Blackwell, Malden, Oxford, Carlton (Továbbiakban: CKY) (a 2013-as 2. kiadás szintén használható)

Barnes, T., Peck, J., Sheppard, E., Tickell, A. (2004) (eds.): Reading economic geography. Blackwell, Malden, Oxford, Carlton (Továbbiakban: REG)

Barnes, T., Peck, J., Sheppard, E. (2012) (eds.): The Wiley-Blackwell companion to economic geography. Blackwell, Maldon, Oxford, Chichester (Továbbiakban: WBCEG)

Sheppard, E., Barnes, T. (2000) (eds.): A companion to economic geography. Blackwell, Malden, Oxford, Carlton (Továbbiakban: CEG)

Folyóiratok: Tér és Társadalom, Economic Geography, Journal of Economic Geography, Progress in Human Geography, Antipode

A gazdaságföldrajz története Magyarországon és külföldön

Allen, J., Massey, D. (1989): A földrajz számít. Bevezetés. Tér és Társadalom, 3 (2): 104–112.

Czirfusz M. (2012): A gazdaságföldrajz mint fánk: beszámoló a 6. Gazdaságföldrajzi Nyári Egyetemről. Földrajzi Közlemények, 136 (4): 459–461.

Győri R. (2001): A magyar gazdaságföldrajz a két világháború között. In: Nemes Nagy J. (szerk.): Geográfia az ezredfordulón: az ELTE Földrajz Tanszékcsoport millenniumi rendezvénysorozata. ELTE Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest, 61–83.

Barnes, T. J. (2000): Inventing Anglo-American economic geography, 1889–1960. In: CEG, 27–40.

Swyngedouw, E. (2000): The Marxian alternative: historical-geographical materialism and the political economy of capitalism. In: CEG, 41–59.

Walker, R. (2012): Geography in economy: reflections on a field. In: WBCEG, 47–60.

A gazdaság mint a gazdaságföldrajz alapfogalma

CKY Chapter 2: Economic discourse: does ‘the economy’ really exist? 31–56.

Fickey, A. (2011): ‘The focus has to be on helping people make a living’: Exploring diverse economies and alternative economic spaces. Geography Compass, 5 (5): 237–248.

Gibson-Graham, J.K. (2012): Diverse economies: performative practices for “other worlds”. In: WBCEG, 33–46.

Smith, A. (2012): The insurmountable diversity of economies. In: WBCEG, 258–274.

Thrift, N. J., Olds, K. (2004): Refiguring the economic in economic geography. In: REG, 59–71.

A tér, a hely és a lépték mint a gazdaságföldrajz alapfogalmai

* Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár). 2. fejezet: Földrajzi alapkategóriák gazdaságföldrajzi kontextusban. 40–56.

CKY Chapter 1: A geographical approach to the economy. 3–30.

Storper, M. (2004): Territories, flows, and hierarchies in the global economy. In: REG, 271–289.

A világgazdaság globalizálódása I.: A globális gazdaság előzményei

* Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár). 4. fejezet: A globális gazdaság előzményei: a modern gazdaság történeti korszakai és térstruktúrái. 87–122.

Pounds, N. J. G. (2003): Európa történeti földrajza. Osiris Kiadó, Budapest.

Timár L. (1999) (szerk.): A brit gazdaság és társadalom a XVIII.–XIX. században. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

A világgazdaság globalizálódása II.: A globális gazdaság

* Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár). 5.1.–5.4. fejezet, 123–157.

Fordulat, 18. szám 2012/2. Neoliberális állam

Dicken, P. (2004): Geographers and ‘globalization’: (yet) another missed boat? Transactions of the Institute of British Geographers, 29 (1): 5–26.

Yeung, H. W-C. (2002): The limits to globalization theory: a geographic perspective on global economic change. Economic Geography, 78 (3): 285–305.

A világgazdaság globalizálódása III.: Centrumok és perifériák a világgazdaságban

* Mészáros R. és munkaközössége (2010): A globális gazdaság földrajzi dimenziói. Akadémiai Kiadó, Budapest (Modern regionális tudomány szakkönyvtár). 5. fejezet: A centrumok és erőterek változásai a világgazdaságban. 172–198.

CKY Chapter 3: Uneven development: Why is economic growth and development so uneven? 59–86.

Dicken, P. (2004): Geographers and ‘globalization’: (yet) another missed boat? Transactions of the Institute of British Geographers, 29 (1): 5–26.

Dicken, P. (2011): Global shift. Sixth edition. The Guilford Press, New York.

Földrajz és közgazdaságtan I.: telephelyelméletek, új gazdaságföldrajz

Krugman, P. (2000): A földrajz szerepe a fejlődésben. Tér és Társadalom, 14 (4):1–21.

Dusek T. (2013): Tér és közgazdaságtan. L’Harmattan, TIT Kossuth Klub, Budapest.

Chisholm, M. (1990): Társadalomtudományok, előrejelzések és rendszerrugalmasság. Tér és Társadalom, 4 (3–4):163–174.

Friedmann, J. (2014): Austrians-in-the-world. Conversations and debates about planning and development. European Spatial Research and Policy, 21 (1): 11–22.

Sunley, P. (2012): Inheritance or exchange? Pluralism and the relationships between economic geography and economics. In: WBCEG, 581–593.

Gazdaságszociológia, gazdaságantropológia és gazdaságföldrajz

Dombos T., Zentai V. (2011): Gazdasági antropológia. ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó, Budapest. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0041_gazdantropolmagyarvegleges/adatok.html

Lengyel Gy., Szántó Z. (2006): Gazdaságszociológia. Aula, Budapest.

Dunn, E., Schoenberger, E. (2012): The genuine and the counterfeit: qualitative methods in economic geography and anthropology. In: WBCEG, 524–536.

Pickles, J. (2012): The cultural turn and the conjunctural economy: economic geography, anthropology, and cultural studies. In: WBCEG, 537–551.

Vidal, M., Peck, J. (2012): Sociological institutionalism and the socially constructed economy. In: WBCEG, 594–611.

Földrajz és közgazdaságtan II.: heterodox közgazdaságtan, evolúciós gazdaságföldrajz

Czirfusz M. (2012): A térszemlélet szerepe a regionális tudomány, a gazdaságföldrajz és a közgazdaságtan viszonyában. In: Rechnitzer J., Rácz Sz. (szerk.): Dialógus a regionális tudományról. SZIE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; Magyar Regionális Tudományi Társaság, Győr, 52–59.

Grabher, G., Stark, D. (1996): A szervezett sokféleség – evolúcióelmélet, hálózatelemzés és a posztszocialista átalakulás. Közgazdasági Szemle, 43 (szeptember): 745–769.

Lengyel B. (2012): Az evolúciós gazdaságföldrajz irányzatai és hazai alkalmazási lehetőségei. In: Bottlik Zs., Czirfusz M., Gyapay B., Kőszegi M., Pfening V. (szerk.): Társadalomföldrajz–Területfejlesztés–Regionális Tudomány. ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest, 129–144.

Essletzbichler, J. (2012): Evolutionary economic geographies. In: WBCEG, 183–198.

Peck, J. (2012): Economic geography: Island life. Dialogues in Human Geography, 2 (2): 113–133.

Világrendszer-elméletek

Linge, G. J. R. (1988): Periferizálódás és az ipari változás. Tér és Társadalom, 2 (4): 82–90.

Miszlivetz F. (2009): Válság világrendszer-szemléletben. Savaria University Press, Szombathely.

Wallerstein, I. (2010): Bevezetés a világrendszer-elméletbe. L’Harmattan, Eszmélet, Budapest.

Roberts, S. M. (2012): Worlds apart? Economic geography and questions of “development”. In: WBCEG, 552–566.

Kapitalizmusváltozatok és változatos kapitalizmus

Bohle, D., Greskovits, B. (2008): Állam, nemzetköziesedés és a kapitalizmus változatai Kelet-Európában. Fordulat, 1: 8–36.

Farkas B. (2011): A közép-kelet-európai piacgazdaságok fejlődési lehetőségei az Európai Unióban. Közgazdasági Szemle, 58 (május): 412–429.

Kövér Gy., Laki M., Kovács J. M. (2011): Komparatív kapitalizmus. ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó, Budapest. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0041_komparativkapitalizmus/adatok.html

Peck, J., Theodore, N. (2007): Variegated capitalism. Progress in Human Geography, 31 (6): 731–772.

Gazdaságföldrajz és posztkolonializmus

Böröcz J. (2001): Bevezető. Birodalom, kolonialitás és az EU „keleti bővítése”. Replika, 45–46: 23–44.

Gille Zs. (2014): Létezik-e globális posztszocialista állapot? Fordulat, 21: 266–297.

Kapoor, I. (2010): Függőségi elmélet kontra posztkolonializmus. Fordulat, 12: 102–125.

Pollard, J., McEwan, C., Hughes, A. (2011) (eds.): Postcolonial economies. Zed Books, London, New York

Werner, M. (2012): Contesting power/knowledge in economic geography: learning from Latin America and the Caribbean. In: WBCEG, 132–146.

Természet és gazdaság: a természet áruvá válása

Harvey, D. (2009): A társadalmi és környezeti változás dialektikája. In: Scheiring G., Jávor B. (szerk.): Oikosz és polisz. Zöld politikai szöveggyűjtemény. L’Harmattan, Budapest, 151–186.

Swyngedouw, E., Heynen, N. C. (2013): Városi politikai ökológia, igazságosság és a léptékek politikája. In: Jelinek, Cs., Bodnár J., Czirfusz M., Gyimesi Z. (szerk.): Kritikai városkutatás. L’Harmattan, Budapest, 394–416.

CKY Chapter 6: Environment/economy: can nature be a commodity? 153–184.

Bakker, K. (2012): The “matter of nature” in economic geography. In: WBCEG, 104–117.

Castree, N. (2000): The production of nature. In: CEG, 275–289.

McCarthy, J. (2012): Political ecology/economy. In: WBCEG, 612–625.

Ellenállás: A gazdaság alternatív olvasatai a társadalmi mozgalmakban

Minca, C. (2003): Kritikai nézőpontok a perifériáról. Tér és Társadalom, 17 (2): 5–12.

Burawoy, M. (2006): Közérdekű szociológiát! Replika, 54–55: 35–66.

Wallerstein, I. (2012): A világméretű osztályharc – a tiltakozás geográfiája. Eszmélet, 96: 5–7.

Gibson-Graham, J-K. (2000): Poststructural interventions. In: CEG, 95–110.

Wainwright, J. (2012): The geographies of alter-globalization. In: WBCEG, 330–343.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Alapinformációk

This entry was posted on 2014. 09. 08. by and tagged , , .

Navigáció

Egyenlőtlen fejlődés és a munka világa Magyarországon

Az NKFIH PD 120798 számú kutatás honlapja

Grand Challenge

Fashion ethics after the Rana Plaza factory collapse (Exeter Guildhall, 2-6 June 2014)

geographydirections.wordpress.com/

The latest from the Royal Geographical Society (with IBG) publications

De Budapest à Casablanca

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

AESOP Young Academics

The blog of the Young Academics of the Association of the European Schools of Planning

cities@manchester

This blog is no longer updated

Város // Kritika

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

HELYZET MŰHELY

Társadalomtudományi műhely kelet-európai pozíciókról

Hírek az intranet oldalra.

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

GlobalHigherEd

Surveying the Construction of Global Knowledge/Spaces for the 'Knowledge Economy'

Work in Progress

Andrew Leyshon

worklabour

Just another WordPress.com site

Nik Heynen

Department of Geography, University of Georgia

Material geographies series

Workshop No.3, Exeter University, March 13 2009

Tér és Társadalom

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

Antipode Online

Celebrating 50 years of publishing a Radical Journal of Geography, 1969-2019

Progressive Geographies

Thinking about place and power - a site written and curated by Stuart Elden

Magyar Kritikai Geográfusok Fóruma

Czirfusz Márton blogja a gazdaságföldrajzról

%d blogger ezt szereti: